Polityka Prywatności i RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI i RODO

Polityka Prywatności
w Szkole Językowej Maj School of English

1. Administratorem Danych Osobowych w Szkole Maj School of English (zwanej dalej „Szkołą”) jest Paulina Maj-Deriche prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną jako, Paulina Maj-Deriche Maj School of English NIP: 9462393808
2. Wszystkie dane przetwarzane przez Administratora zostały podane dobrowolnie podczas podpisywania Umowy o Świadczenie Usługi Nauczania Języka Angielskiego oraz wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego. Są to: imię i nazwisko Kursanta oraz w przypadku Dzieci ich prawnych Opiekunów, data urodzenia, adres email, telefon kontaktowy, adres zamieszkania.
3. Oprócz danych wymienionych w punkcie 3., Administrator przetwarza również zdjęcia wykonane podczas zajęć w Szkole Maj School of English, starając się, aby identyfikacja poszczególnych osób nie była jednoznaczna. Zgody na przetwarzanie zdjęć Kursanci lub ich Opiekunowie udzielili dobrowolnie podczas podpisywania Umowy o Świadczenie Usługi Nauczania Języka Angielskiego. Zdjęcia są wykorzystywane do promocji Szkoły na portalu Facebook, Instagram oraz na stronie internetowej www.majenglish.pl.
4. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
a) rozliczenia podatkowe, w tym przesyłanie faktur do biura księgowego, z którym została podpisana odpowiednia umowa powierzenia;
b) prowadzenie dokumentacji zajęć – imiona i nazwiska Kursantów w dzienniku papierowym oraz elektronicznym, wraz z ocenami uzyskanymi z testów i innych prac;
c) sprawdzanie i analiza testów wiedzy językowej oraz informowanie o wynikach Kursantów oraz w przypadku Dzieci ich Opiekunów Prawnych za pośrednictwem wiadomości e-mail
d) promocja Szkoły (wyłącznie jak w punkcie 3)
e) informowanie Kursantów lub ich Opiekunów o organizacji zajęć i wszelkich kwestiach związanych z nauką w Maj School of English za pośrednictwem wiadomości e-mail lub/i sms.
5. Administrator udziela dostępu do danych osobowych Kursantów lektorom oraz recepcjonistkom Szkoły Maj School of English, po podpisaniu odpowiedniej umowy powierzenia. Lektorzy dysponują imieniem i nazwiskiem, zdjęciami oraz wynikami nauczania Kursantów (wyniki testów i innych prac w zakresie działalności Szkoły Maj School of English).
6. Dane osobowe Kursantów i ich Opiekunów nie są udostępniane ani sprzedawane żadnym innym podmiotom w żadnych celach. Są odpowiednio chronione i przechowywane.
7. Administrator nie wykorzystuje danych osobowych do profilowania
8. Kursanci / prawni Opiekunowie mają prawo:
a) do wglądu w swoje dane osobowe i dane osobowe swoich dzieci
b) do modyfikacji danych w dowolnym momencie
c) do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
d) do bycia zapomnianych – tj żądania usunięcia swoich danych z zasobów Administratora
W powyższych celach lub w przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości należy skontaktować się bezpośrednio Administratorem Danych Osobowych.

Szybki kontakt:
570 525 155

Szkoła Językowa w Lublinie

maj school of english-szkoła języka angielksiego lublin-logo-555px

ul. Różana 8/5A, 20-538 Lublin
e-mail: majenglish@hotmail.com
NIP: 9462393808 REGON: 362111006